Všeobecné obchodní podmínky

Chrudimská beseda, městské kulturní středisko, Široká 85, Chrudim, PSČ 537 01, IČ 00182745, DIČ CZ00182745.

Všeobecné obchodní podmínky (rezervace a nákup vstupenek)

1.           Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenek na představení pořádaná Chrudimskou besedou, příspěvkovou organizací města Chrudim, popř. akcí pořádaných v budovách, které jsou v pronájmu Chrudimské besedy, popř. jiných míst.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2.           Pravidla nákupu vstupenek:

Vstupenky a hotovost si zkontrolujte neprodleně po nákupu, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevyměňují.

V případě přesunu představení na jiný termín zůstávají vstupenky v platnosti.

V případě zrušení představení budou zákazníkovi za zakoupené vstupenky vráceny peníze.

3.           Podmínky při rezervaci a nákupu online / e-vstupenek

Nákup prostřednictvím internetových stránek: www.chrudimskabeseda.cz, www.kinochrudim.cz, www.barokochrudim.cz, www.loutkarskachrudim.cz, www.muzeumchrudim.cz, www.spolkovydumchrudim.cz, www.divadlochrudim.cz.

Nákup vstupenky (popř. rezervace vstupenky)

Po vybrání a označení vstupenek na konkrétní představení je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace. Potvrzením zadaných údajů dochází k přesměrování na web stránku společnosti DISdata, kde je zákazníkovi zobrazena konečná cena vstupenek, doplněna o bankovní poplatek za transakci. Souhlasem s touto sumou je zákazník přesměrován na stránky společnosti GoPay, kde po doplnění dalších osobních údajů bude zákazník přenesen na platební stránku.

Jakmile je platba zrealizovaná, zobrazí se stránka se vstupenkami a QR kódem. Vstupenky a QR kód je třeba vytisknout. QR kódem se zákazník prokáže při vstupu na představení Chrudimské besedy. Platí, že první divák, který se prokáže QR kódem má platný kód a vstupenky. Za ztrátu nebo zcizení vstupenek a QR kódu nenesou provozovatelé odpovědnost.

Zákazníkovi je též zaslán informační e-mail o zakoupení vstupenek na jím zadanou emailovou adresu. Provozovatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy, server, na kterém se e-mailová schránka zákazníka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu.

V případě, že zákazník při vstupu na představení nepředloží potvrzení o zakoupení vstupenek přes internet, nebo toto bude nečitelně vytištěné, případně nebude jinak umožněno ověřit jeho pravost, nemá nárok na vydání vstupenek, ani na vrácení peněz.

Během transakce a výběru místa nesmí zákazník ve svém internetovém prohlížeči zadávat krok zpět, ani nijak zavírat okno internetového prohlížeče, ve kterém provádí nákup. Veškeré údaje se zaznamenávají pouze na aktuální stránce a potvrzením se ukládají do bezpečnostního certifikátu, který kvůli zvýšené bezpečnosti nelze vyvolat zpět.

Na nákup vstupenky má zákazník časový zámek 20 minut. Během této doby je udělána tzv. dočasná rezervace vybraných sedadel. Pokud neproběhne úspěšný nákup či rezervace do 20 minut, jsou dočasně zvolená sedadla opět uvolněna do prodeje.

Údaje o rezervaci (email) je nutné si vytisknout, popř. se prokázat emailem, ze kterého byla rezervace učiněna při jejím vyzvednutí.

4.           Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den realizace nákupu vstupenek kupujícím.

Zakoupením vstupenek kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný.

Nákupem vstupenky na představení vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje a Chrudimskou besedou, se sídlem Široká 85, 53701 Chrudim, IČ 00182745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Pr, vložka 47.

Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na představení, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

5.           Reklamační řád

Veškeré reklamace vstupenek zakoupených online na představení Chrudimské besedy se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.

V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení představení, bude zákazník, který Chrudimské besedě poskytl svůj kontakt (email), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že je představení zrušeno a popř. o dalším postupu. Chrudimská beseda neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení představení se zpožděním.

Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný email, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. V žádném případě takové reklamace neřeší provozovatel.

V případě nevhodného chování v průběhu divadelního / filmového / koncertního představení může být návštěvník vykázán ze sálu bez nároku na vrácení vstupného.

Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na emailovou adresu: predprodej@chbeseda.cz anebo písemně na adresu: Chrudimská beseda, Široká 85, 53701 Chrudim.

6.           Ochrana osobních údajů

Vyplněním udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Chrudimské besedě k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám Chrudimské besedy. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla Chrudimské besedy.

7.           Závěrem

Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

Chrudimská beseda si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky a reklamační řád aktualizovat.

V Chrudimi dne 1.2.2021