Návštěvní řád

Návštěvní řád je součástí Všeobecných obchodních podmínek a určuje podmínky, které musí divák / kupující dodržovat.

Divák je povinen respektovat pokyny personálu, bezpečnostní služby i dalších oprávněných osob.

Do prostor je zakázáno vstupovat podnapilý a pod vlivem omamných a jiných psychotropních látek, se zbraní, nebo v doprovodu zvířat, výjimku tvoří pouze vodící a asistenční psi u zdravotně postižených osob.

V případě nutnosti je divák na vyžádání povinen podrobit se při vstupu kontrole i kontrole jím vnášených předmětů.

Na akcích a představeních divákům doporučujeme vhodný společenský či formální oděv. S ohledem na ostatní návštěvníky divadla může být divák, v případě značně znečištěného, či jinak nevyhovujícího oděvu, přesazen na jiné místo v hledišti, než na které si zakoupil vstupenku. Divák, který svým chováním ohrožuje bezpečnost ostatních diváků, ruší probíhající představení či obtěžuje ostatní diváky, může být vykázán z divadla, stejně tak jako divák, který nevyhoví pokynům personálu, a to bez nároku na vrácení vstupného.

Každý vstupující divák je povinen se prokázat platnou vstupenkou.

Dítě musí mít vlastní vstupenku, pokud není uvedeno jinak. Dětem jsou určena především dětská představení. Za nezletilé osoby a jejich chování odpovídá rodič, zákonný zástupce, pedagogický dozor či doprovod.

Divák, který přijde pozdě, tedy po začátku představení, nemůže být usazen na své sedadlo, ale pokud to podmínky dovolí, je možné mu nabídnout místo k tomu účelu vyhrazené.

Před začátkem představení je divák povinen vypnout či ztišit mobilní telefon a v průběhu představení je zakázáno jakékoliv jeho používání.

Fotografování a pořizování audio či video záznamů je taktéž zakázáno. Chrudimská beseda nebo pořadatel akce si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování těchto nařízení v průběhu celého představení. V případě neoprávněného pořízení fotografií a záznamů má personál právo vyzvat diváka k jejich smazání, případně toto smazání zajistit jinými prostředky.

Diváci jsou povinni odložit svrchní oděvy, klobouky, deštníky, či nákupní tašky aj. v šatně. Chrudimská beseda neodpovídá za škodu na předmětech odložených v šatně, jejichž odkládání v šatně není obvyklé (např. cennosti, doklady, klíče, mobilní telefony, či jiná elektronická zařízení). Do šatny je

zakázáno odkládat zbraně, nebezpečné předměty, zapáchající věci a látky, které by mohly poškodit ostatní uložené oděvy a věci.

Ztratí-li divák šatnový lístek, budou mu jeho věci vydány až jako poslednímu, a to teprve po jejich detailním popisu. V případě ztráty lístku Chrudimská beseda neodpovídá za škodu způsobenou v případě, že odloženou věc na základě předložení tohoto lístku vyzvedne jiná osoba. Odložené věci v šatně je divák povinen si vyzvednout nejpozději 30 minut po skončení představení. Věci ponechané nebo zapomenuté v šatně budou oproti šatnímu lístku vydávány po dobu jednoho kalendářního měsíce, poté budou zlikvidovány. Povinností diváka je odevzdat nalezené předměty personálu.

Vnášet rozměrná zavazadla do hlediště je z bezpečnostních důvodů zakázáno. Vzhledem k omezeným prostorám šaten se divákům doporučuje do divadla nevnášet žádná rozměrná zavazadla.

Konzumace občerstvení je možná pouze v místech k tomu určených. Vnášení jídla a pití do prostoru hlediště, včetně loží, není povoleno. Divák je povinen zachovávat čistotu a pořádek.

Diváci se smí pohybovat pouze v určených prostorách.

Je zakázáno vstupovat do míst vyhrazených technikům divadla a personálu a do všech prostor zákulisí.

Každý, kdo zpozoruje v prostorách závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit personálu budovy. Ve všech prostorách je zakázáno kouření a zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm s výjimkou schváleného efektu jako součást inscenace, např. v divadle.

V případě vzniku požáru je každý povinen uposlechnout pokyny zaměstnanců.

V případě evakuace z prostor je každá osoba povinna dodržovat evakuační plán a řídit se pokyny požární hlídky, personálu a dalších pověřených osob řídící evakuaci. Na jejich výzvu je každý povinen ihned opustit budovu.

V případě úrazu jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom personál. Lékárnička první pomoci je dostupná u personálu.

Budova je kulturním zařízením, kde by se každá osoba měla chovat tak, aby nedošlo k poškození vybavení, či znečištění interiérů.

V případě, že divák o vlastní vůli, ze zjevné nedbalosti, či zlého úmyslu způsobí škodu a poruší pravidla tohoto Návštěvního řádu, bude s ním na místě sepsán protokol. Při neochotě diváka prokázat svou totožnost, či jinou nespolupráci s hledištním personálem, bude vyžádána asistence Policie České republiky (§ 63 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky). Rozsah, výše a způsob náhrady bude určen podle příslušných právních předpisů.